Hơn 23 doanh nghiệp Ý giới thiệu công nghệ và thiết bị đóng gói sản phẩm và sản xuất bao bì