Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu đạt 1.170 triệu kWh điện thương phẩm

Với nhiều giải pháp, năm 2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 1.170 triệu kWh, tăng trên 7% so với năm 2020.

Năm 2020, mặc dù trong điều kiện nhiều khó khăn song sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng khá.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm năm 2020 của doanh nghiệp đạt 1.093 triệu kWh (tăng 5,7% so với năm 2019 và hoàn thành kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao).

Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 1.093 triệu kWh.

Năm 2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu đạt 1.170 triệu kWh điện (tăng trên 7% so với năm 2020). Trong đó, thành phần cao nhất là quản lý tiêu dùng ước đạt trên 714 triệu kWh, tiếp đến là công nghiệp – xây dựng ước đạt trên 284 triệu kWh, thương nghiệp – dịch vụ ước đạt trên 58 triệu kWh.

Ngoài ra, thành phần nông – lâm – ngư nghiệp ước đạt trên 55 triệu kWh và hoạt động khác ước đạt trên 58 triệu kWh.

Năm 2021, ngành điện tập trung đầu tư nhiều dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng; tập trung đầu tư nhiều dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện… Từ đó, giúp nâng cao chất lượng điện năng, giảm thiểu sự cố, thời gian ngừng cung cấp điện giảm cũng khiến cho sản lượng điện thương phẩm tăng.

Các hoạt động sản xuất dần được phục hồi và phát triển là dấu hiệu tích cực để tăng sản lượng điện thương phẩm.

Theo ghi nhận, hiện nay, kinh tế – xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã dần được phục hồi và phát triển trở lại. Đây là dấu hiệu tích cực để phát triển sản lượng điện thương phẩm trong thời gian tới.

Theo báo Hà Tĩnh